VIKTIG INFORMATION

(*) Anbudsgivaren (BNP Paribas Arbitrage S.N.C.) anger köp- och säljpriser för värdepapperen under normala marknadsförhållanden. Anbudsgivaren tar dock inte på sig några förpliktelser gentemot (potentiella) investerare att tillhandahålla permanenta köp- och säljpriser för värdepapperen eller att upprätthålla denna verksamhet under hela värdepapperets löptid. Emittenten och anbudsgivaren har ett grundläggande intresse av obehindrad handel utan fel eller avbrott och strävar efter att säkerställa högsta möjliga kvalitet på noteringarna i sina emissioner. För detta ändamål använder sig anbudsgivaren av interna prismodeller. Anbudsgivaren måste dock reservera sig rätten att när som helst och utan förvarning tillfälligt eller permanent suspendera och återuppta noteringen av köp- och säljpriser efter eget gottfinnande. Orsakerna till detta kan bland annat vara specifika marknadssituationer, såsom mycket volatila marknader, störningar i handeln eller i prisbestämningen av den underliggande tillgången eller jämförbara händelser samt särskilda omständigheter, såsom tekniska störningar, problem med dataöverföring mellan marknadsaktörer eller force majeure. Därför bör (potentiella) investerare ta hänsyn till att de kanske inte kan köpa eller sälja värdepapperen när som helst och till ett särskilt pris - i synnerhet i de ovan nämnda situationerna.

BNP Paribas S.A. eller dess dotterbolag tar inget ansvar för riktigheten i den information som visas här, som kan vara felaktig och/eller inaktuell. Informationen kan ändras när som helst (även med retroaktiv verkan). Användare av webbplatsen kan därför inte förlita sig på dess riktighet och bör inte basera några transaktionsbeslut på informationen. Informationen i respektive värdepappers prospekt och respektive prisnotering eller publikation som görs i enlighet med detta ska vara uteslutande relevant. Se även "Juridisk information", avsnittet "Ingen garanti för riktigheten av prisinformation och masterdata".

Med förbehåll för ändringar i referenskällans handelstider, inklusive ändringar i övergången mellan vinter- och sommartid.

De indikationer som visas är inte officiella priser som tillhandahålls av indexoperatörer, utan priser som BNP Paribas, eller av BNP Paribas utsedda tjänsteleverantörer, har beräknat utifrån egna modeller.