SOLARIA ENERGIA Unlimited Long | 16,9563 EUR

DE000BB0BRG4
Trg odprt
Ure trgovanja 08:00:10 - 22:00:00 · Knock-Out 09:00:00 - 17:30:00 (plus closing auction)
Prodaj   - Obseg
Kupi   - Obseg
Sprememba- 
SOLARIA ENERGIA12,88 EUR -0,44 %Indikacija · 12:59:46
Odprto-
Visoko (or Najvišja cena like the highest price)-
Nizko (or Najnižja cena like the lowest price)-
Cena ob zaprtju (close)-

POMEMBNO OBVESTILO

(*) Ponudnik (BNP Paribas Arbitrage S.N.C.) zagotavlja prodajne in nakupne cene za vrednostne papirje pod običajnimi tržnimi pogoji. Ponudnik pa ne prevzema nobene obveznosti do (potencialnih) vlagateljev glede zagotavljanja stalnih nakupnih in prodajnih cen vrednostnih papirjev ali ohranjanja te dejavnosti v celotnem obdobju veljavnosti vrednostnega papirja. Izdajatelj in ponudnik imata temeljni interes za nemoteno trgovanje brez izpadov ali motenj in si prizadevata zagotoviti najvišjo možno kakovost kotacij za svoje izdaje. V ta namen ponudnik uporablja notranje modele določanja cen. Ne glede na to pa si ponudnik pridržuje pravico, da po lastni presoji kadar koli in brez predhodnega obvestila začasno ali trajno prekine oziroma nadaljuje kotacijo nakupnih in prodajnih cen. Razlogi za to so med drugim lahko posebne tržne razmere, kot so zelo nestanovitni trgi, motnje trgovanja ali motnje pri določanju cene osnovnega instrumenta ali primerljivi dogodki, pa tudi posebne okoliščine, kot so tehnične motnje, težave pri prenosu podatkov med udeleženci na trgu ali višja sila (force majeure). Zato morajo (potencialni) vlagatelji upoštevati, da vrednostnih papirjev morda ne bodo mogli kupiti ali prodati kadar koli in po določeni ceni – zlasti v prej omenjenih primerih.

BNP Paribas S.A. ali njene povezane osebe ne prevzemajo nobene odgovornosti za pravilnost tukaj prikazanih podatkov, ki lahko niso točni in/ali aktualni. Podatki se lahko kadar koli spremenijo (tudi z učinkom za nazaj). Uporabniki spletne strani se zato ne morejo zanašati na njeno točnost in na njeni podlagi ne bi smeli sprejemati nobenih odločitev o transakcijah. Relevantni so izključno podatki v zadevnem prospektu vrednostnih papirjev in zadevne kotacije cen ali objave v okviru prospekta. Oglejte si tudi "Pravno obvestilo", poglavje "Ne jamčimo za točnost podatkov o cenah in osnovnih podatkov".

Je predmet sprememb trgovalnega časa referenčnega vira, vključno s spremembami prehoda med zimskim in poletnim časom.

Prikazani podatki niso uradne cene, ki jih zagotovijo upravljavci indeksov, temveč cene, ki jih na podlagi lastnih modelov izračunajo družba BNP Paribas ali ponudniki storitev, ki jih ta imenuje.