ACS Unlimited Long | 23,5367 EUR

DE000BB0A6A7
Trh je otvorený
Obchodné hodiny 08:00:10 - 22:00:00 · Knock-out 09:00:00 - 17:30:00 (plus closing auction)
Predat   - Objem
Kúpit   - Objem
Zmena- 
ACS31,30 EUR -0,11 %Indikácia · 13:34:40
Otvorit-
Vysoký-
Nízký -
Konecná / úzavierková cena-

DÔLEŽITÉ OZNÁMENIA

(*) Ponukajúca spoločnosť (BNP Paribas Arbitrage S.N.C.) poskytuje ponukové a predajné ceny (bid- and ask-prices) cenných papierov za bežných trhových podmienok. Ponukajúca spoločnosť však nepreberá voči (potenciálnym) investorom žiaden záväzok poskytovať trvalé ponukové a predajné ceny (bid- and ask-prices) cenných papierov alebo udržiavať túto činnosť počas celej doby platnosti cenných papierov. Emitent a ponukajúca spoločnosť majú zásadný záujem na voľnom obchodovaní bez zlyhaní alebo prerušení a snažia sa zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu kotácie svojich emisií. Na tento účel, ponukajúca spoločnosť využíva interné modely oceňovania. Napriek tomu, si ponukajúca spoločnosť musí vyhradiť právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia dočasne alebo trvalo pozastaviť a obnoviť kótovanie ponukových a predajných cien (bid- and ask-prices) podľa vlastného uváženia. Dôvodom môžu byť, okrem iného, špecifické trhové situácie, ako napríklad značný výkyvy trhov, narušenie obchodovania alebo určovania cien podkladových aktív alebo porovnateľné udalosti, ako aj osobitné okolnosti, napríklad technické poruchy, problémy s prenosom údajov medzi účastníkmi trhu alebo vyššia moc. (Potenciálni) investori by preto mali vziať do úvahy, že nemusia mať možnosť kúpiť alebo predať cenné papiere kedykoľvek a za konkrétnu cenu - najmä v uvedených situáciách.

BNP Paribas S.A. ani jej spriaznené spoločnosti nenesú žiadnu zodpovednosť za presnosť uvedených informácií, ktoré môžu byť nesprávne a/alebo neaktuálne. Informácie môžu byť kedykoľvek zmenené (aj so spätnou účinnosťou). Používatelia webovej stránky sa preto nemôžu spoliehať na ich presnosť a nemali by na nich zakladať žiadne transakčné rozhodnutia. Informácie obsiahnuté v príslušnom prospekte cenných papierov a príslušné cenové ponuky alebo publikácie uskutočnené v súlade s týmito informáciami sú výlučne relevantné. Pozri tiež "Právne upozornenie", časť "Žiadna záruka za správnosť cenových informácií a základných údajov".

Podlieha zmene obchodných hodín referenčného zdroja vrátane zmien pri prechode medzi zimným a letným časom.

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.