TE CONNECTIVITY
118,16 USD

CH0102993182 · +15 Min
1 uke
+1,19 %
1 måned
+2,42 %
Hittil i år
+22,45 %
1 år
+23,74 %
3 år
+24,30 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.