NETFLIX Unlimited Short | 408,6862 USD

DE000BB0BT98
Tirgus slegts
Pardot   - Apjoms
Pirkt   - Apjoms
Izmainas---
NETFLIX400,43 USD Indikacija · 02.06.2023 21:59:58

SVARĪGI PAZIŅOJUMI

(*) Piedāvātājs (BNP Paribas Arbitrage S.N.C.) sniedz vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas cenas parastos tirgus apstākļos. Tomēr piedāvātājs neuzņemas jebkādus pienākumus pret (potenciālajiem) investoriem sniegt vērtspapīru pastāvīgas pirkšanas un pārdošanas cenas vai uzturēt šo darbību visā vērtspapīru derīguma laikā. Emitentam un piedāvātājam ir būtiska interese netraucētā tirdzniecībā bez kļūmēm vai pārtraukumiem, un viņi cenšas nodrošināt pēc iespējas augstāku kotācijas kvalitāti savām emisijām. Šim nolūkam piedāvātājs izmanto iekšējos cenu noteikšanas modeļus. Neskatoties uz to, piedāvātājam ir jāpatur tiesības apturēt uz laiku vai pastāvīgi pirkšanas un pārdošanas cenu kotēšanu un atsākt to jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma. Iemesli tam cita starpā var būt specifiskas tirgus situācijas, piemēram, ļoti svārstīgi tirgi, traucējumi tirdzniecībā vai pamatā esošo vai salīdzināmo notikumu cenas noteikšanā, kā arī īpaši apstākļi, piemēram, tehniski traucējumi, datu pārraides problēmas starp tirgus dalībniekiem vai nepārvarama vara. Tāpēc (potenciālajiem) investoriem ir jāņem vērā, ka viņi var nespēt pirkt vai pārdot vērtspapīrus jebkurā laikā un par noteiktu cenu – it īpaši iepriekš minētajās situācijās.

BNP Paribas S.A. vai tās saistītie uzņēmumi neuzņemas atbildību par šeit atspoguļotās informācijas precizitāti, jo tā var būt nepareiza un/vai novecojusi. Informācija var tikt mainīta jebkurā laikā (arī ar atpakaļejošu spēku). Tādēļ vietnes lietotāji nevar paļauties uz tās precizitāti un nedrīkst uz to balstīties, pieņemot jebkādus lēmumus par darījumiem. Vienīgi attiecīgajā vērtspapīru prospektā ietvertā informācija un attiecīgie cenu piedāvājumi vai ar to saistītās publikācijas ir atbilstošas. Skatīt arī “Juridisks paziņojums”, sadaļu “Cenu informācijas un pamatdatu pareizība netiek garantēta”.

Var mainīties atsauces avota tirdzniecības laiks, ieskaitot izmaiņas pārejā no ziemas uz vasaras laiku un otrādi.

Parādītās norādes nav indeksu operatoru sniegtās oficiālās cenas, bet gan cenas, kas aprēķinātas pēc BNP Paribas vai tās nozīmētu pakalpojumu sniedzēju pašu modeļiem.