Moderna Aktie Knock-Out Warrant Put | 228,7689 USD

DE000BB0BMH3
Trh je uzavren
Prodat   - Objem
Koupit   - Objem
Zmena- 
Moderna Aktie123,35 USD Indikace · 09.06.2023 22:00:00

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

(*) Nabízející (BNP Paribas Arbitrage S.N.C.) poskytuje nabídkové a poptávkové ceny cenných papírů za běžných tržních podmínek. Nabízející však nepřebírá vůči (potenciálním) investorům žádný závazek poskytovat stálé nabídkové a poptávkové ceny cenných papírů nebo tuto činnost udržovat po celou dobu platnosti cenného papíru. Emitent a nabízející mají zásadní zájem na nerušeném obchodování bez vad nebo přerušení a snaží se zajistit co nejvyšší kvalitu kotace svých emisí. Za tímto účelem využívá nabízející vnitřní modely oceňování. Nabízející si nicméně vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění dočasně nebo trvale pozastavit a obnovit kótování nabídkových a poptávkových cen podle vlastního uvážení. Důvodem mohou být mimo jiné specifické tržní situace, jako jsou vysoce volatilní trhy, narušení obchodování nebo určování cen podkladových aktiv nebo srovnatelné události, jakož i zvláštní okolnosti, jako jsou technické poruchy, problémy s přenosem dat mezi účastníky trhu nebo vyšší moc. (Potenciální) investoři by proto měli počítat s tím, že nemusí být schopni cenné papíry kdykoli a za určitou cenu koupit nebo prodat - zejména ve výše uvedených situacích.

BNP Paribas S.A. ani její přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za správnost zde uvedených informací, které mohou být nesprávné a/nebo neaktuální. Informace mohou být kdykoli změněny (i se zpětnou platností). Uživatelé webových stránek se proto nemohou spoléhat na jejich přesnost a neměli by na nich zakládat žádná transakční rozhodnutí. Relevantní jsou výhradně informace obsažené v příslušných prospektech cenných papírů a příslušné kotace cen nebo publikace provedené v souladu s nimi. Viz také "Právní upozornění", část "Žádná záruka za správnost informací o cenách a základních údajích".

Podléhá změnám obchodních hodin referenčního zdroje, včetně změn při přechodu mezi zimním a letním časem.

Zobrazené údaje nejsou oficiální ceny stanovené provozovateli indexů, ale ceny vypočtené na základě vlastních modelů BNP Paribas nebo jí pověřenými poskytovateli služeb.